Játékszabályzat – „Arthropan” kérdőíves játék

Játékszabályzat – „Arthropan” kérdőíves játék

Jelen játékszabályzat a Arthrocol Kft.  Facebook-oldalán, a https://www.facebook.com/arthropan webcímen 2021. hó március 29. napján meghirdetett „Arthropan” kérdőíves játékra vonatkozik.

A játék szervezője:

Az „Arthropan” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője, lebonyolítója és adatkezelője az Arthrocol Kft. (székhely: 1045 Budapest, Berlini út. 47-49., cégjegyzékszám: Cg. 01 09 195585, adószám: 25028333-2-41; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban való részvétel:

A Játékban csak a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek Facebook felhasználói profillal (továbbiakban: „Játékos”). Egy Játékos csak egy alkalommal, egy felhasználói profillal vehet részt a Játékban.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban leírtakat elfogadja.

A Játékban nem vehetnek részt továbbá a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot, akár annak időtartama alatt is, egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Arthrocol Kft. honlapján

Szervező kizár minden, a játék használatából eredő, közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítási igényt.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen játékszabályzat szerint történik. Amennyiben egy Játékos a jelen játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni.

Szervező nem felelős azokért a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából erednek.

A Játék időtartama:

A Játék 2021. március hó 29. napja 2021. április hó 11. napja között.

A Játék menete:

A Játékos a posztban feltett kérdésekre hozzászólásban írhatja meg válaszát a megadott határidőig. 

Amennyiben a Játék Facebook posztjához hozzászólás érkezik, azt a Szervező jogosult az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából felülvizsgálni. Szervező jogosult annak a hozzászólónak a hozzászólását törölni és őt, mint Játékost a Játékból kizárni, akinek hozzászólása obszcén, közszemérmet vagy más vallását, származását, nemi identitását sértő képi vagy szöveges elemet, tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más módon jogsértő tartalmat hordoz. Továbbá ha bárki, bármely közösség számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú, a Szervezőre, annak szolgáltatásaira, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű.

A kérdőíves játékban a hozzászólásban leggyorsabb helyes válasz írója nyeri a napi nyereményt.

A Játék meghirdetett határideje után beérkezett válaszok, hozzászólások, vélemények, kommentek beküldői nem vesznek részt a nyereménysorsoláson.

A Játék nyereménye:

Napi nyeremény: 5×1 db Arhtropan 500 ml ital, melyet a nyertes a jelenlegi két ízesítésből választhat.

A nyertes kiválasztása:

A játék lezárása: A napi játék leggyorsabb helyes válasza után a Szervező aznap Közleményben teszi közzé a nyertes személyét.

Amennyiben a nyertes az első kapcsolatfelvételi kísérletet követő 14 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, úgy a nyereményhez fűződő jogát elveszíti, helyére pótnyertes lép. Ugyanez érvényes arra az esetre, amennyiben valamely nyertes Játékosnak a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül nem lehetséges üzenetet küldeni, és ő maga semjelentkezik a Szervező oldalához tartozó üzenetküldési lehetőségen keresztül vagy Messengeren küldött üzenet formájában az előbbi intervallumon belül, illetve ha a nyertes nem tudja igazolni, hogy nagykorú.

A nyeremény átvétele:

A nyereményeket postai úton juttatjuk el a nyertesekhez, az általuk megadott magyarországi kézbesítési címre egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a sorsolást követő 14 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. 

A megadott postai cím (magyarországi kézbesítési cím) helyessége, valamint a Játékos Facebook profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége, a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a Játékos által megadott adatokat, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

A Játék felhasználási és adatkezelési feltételei:

Az Arthrocol Kft. nem kezeli, nem tárolja, harmadik fél részére nem továbbítja a Játékban résztvevők Facebook profilnevét és a nyertesek egyéb adatait, a Játék nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra, a játékban való részvételnek nem feltétele a megosztás és/vagy kedvelés. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén Facebook profilnevüket közzétegyük, és beleegyeznek abba, hogy a nyeremények postai eljuttatásához szükséges adatokat megadják, ha nem szeretnék személyesen átvenni nyereményüket. A Játékosnak a játékban való részvételhez szükséges Facebook profillal rendelkeznie. Amennyiben a postázáshoz szükséges adatokat valamely nyertes nem adja meg, és a személyes átvételt sem vállalja, a nyereményhez fűződő jogát elveszíti.

A Játékkal kapcsolatos jogvita esetén a Szervező a Facebookot teljeskörűen mentesíti minden Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal kapcsolatos igénnyel szemben. A Játékos a jelen játékra történő jelentkezésével elfogadja a Facebook Promóciókra vonatkozó szabályzatában

foglaltakat. Jelen Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható, nem kapcsolódik a Facebookhoz, csak annak felületén publikáljuk.

A Szervező fenntartja a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a Játék érvényességi idejének megváltoztatására, akár a Játék ideje alatt is.

Budapest, 2021.03.28.

TOP

Contact to Listing Owner

Captcha Code
X