Adatkezelési tájékoztató – „Arthrocol Halloween” nyereményjáték

1. Az adatkezelés célja

1.1 Az Arthrocol Kft. által 2023. október 31. és november 05. közötti időszakra meghirdetett ”Arthrocol halloweeni” képfeltöltős nyereményjáték lebonyolítása.

1.2 A nyeremény kihirdetése során kép-, illetve kép- és hangfelvétel (a továbbiakban: Felvétel) készítése és közzététele.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az 1.1 pontban szereplő adatkezelés esetén a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön hozzájárulása.

Az 1.2 pontban szereplő adatkezelés esetén a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulása.

3. Adatkezelő 

Arthrocol Kft.

Székhely: 1045 Bp. Berlini út 47-49 

Cégjegyzékszám: 01 09 195585

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 25028333-2-41

E-mail: info@arthrocol.com

4. Adatfeldolgozó

Arthrocol Kft.

Székhely: 1045 Bp. Berlini út 47-49 

Cégjegyzékszám: 01 09 195585

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 25028333-2-41

E-mail: info@arthrocol.com

Az Adatfeldolgozó az 5. pont szerint kezelt adatokat a 7. pontban megjelölt ideig kezeli kizárólag mechanikus adatazonosítás céljából. 

5. A kezelt adatok köre, kezelése

Adatkezelő a Jelentkezői felület adatbázisában kizárólag a játékos azonosításához és a vele való kapcsolatfelvételhez, azaz a játékértékeléséhez és eredményhirdetéséhez szükséges személyes adatokat kezeli: név, profilkép, levelezési cím, díjátadóval kapcsolatos egyeztetés érdekében e-mail cím és telefonszám, a nyeremény átadásán a nyertesről készült képfelvétel.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelőnek a meghirdetett játék szervezésével és értékelésével foglalkozó szakemberei kezelik.

7. Az adatkezelés időtartama

Az 1.1 pontban szereplő adatkezelés esetén: az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő a nyereményátadást követő 45 napig tárolja. A személyes adatai ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.

Az 1.2 pontban szereplő adatkezelés esetén: Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az eseményt követő 3 évig tárolja. Az érintett személyes adatai ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges. Az elkészült felvételek a következő felületeken kerülhetnek közzétételre:

–  Arthrocol Facebook oldal

–  Arthropan Facebook oldal

–  www.arthrocol.com

–  “Tartsunk lépést!” – Gyalogló Klub Facebook csoport

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

8.1 Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

– Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a)  amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás (ok) az IT biztonsági szabályzatban
foglaltaknak (IBSZ) megfelelően működjön vagy működjenek;

b)  biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően
érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;

c)  valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;

továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 7. pontban meghatározott adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A tárolt állományokat az Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

–  A rendszer számítástechnikai elemei a Arthrocol Kft. szervertermében találhatók meg.

–  Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b)  hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

c)  változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d)  csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen
védett legyen (adat bizalmassága).

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

9.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.3. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 adatkezelés célja,

 az érintett személyes adatok kategóriái,

 az adatkezelés időtartama,

 arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,

 az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

9.4. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha azok adatok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

9.5. Az adatok kezelésének korlátozása

Ön a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

 vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);

 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;

 az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

9.6. Jogorvoslati lehetőségek
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: (+36-1) 391-1400 Telefax: (+36-1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor a 3. pontban megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.
Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, az Adatkezelő az info@arthrocol.com e-mail címen áll rendelkezésre.

10.Releváns jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

Budapest, 2023.10.31.